X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1387/12/10

 

"این مردک نامرد عجب حیله گر است"! 

 

در خواب هم چنین مقامی را نمی دید، همانطوری که دیگران هم نمی دیدند، اما به برکت دزدی ها و آدمکشی های برادر و دسته ای از دزدان سر گردنه به آن رسید. چهار سال با گردن پت و شکسته با بالاتر از خودش سر جنباند و پالیسی هایش را مو به مو اجرا کرد. چهار سال تمام زبانش بسته بود و به دارایی هایش می افزود. بیدادگری، فقر، چور، تجاوز، آدمکشی، رهزنی، فساد و جنایت چهار سال را با چشمان کلوخی نظاره کرد و آهی از سینه اش بیرون نشد؛ چهار سال تمام در زیر حاکمیت او و "برادران" فریاد مردم گوش فلک را کر کرد، اما او فقط به نظاره نشست و بر ریش مردم خندید. نه در جایی اعتراضی کرد و نه هم بر کسی شورید، قیام و قعود و دست به سینه ایستاد شدن وظیفه اش بود و "مردی" اش در سر جنباندن خلاصه می شد.  

 

و این مردک بی زبان به یکبارگی از خواب بیدار شد و به کشف تازه ای دست یافت: کرزی عامل اصلی فقر و گرسنگی است؛ کرزی با هلیکوپتر بیگانه و کمک سربازان خارجی آمده است... این یعنی کشف تازۀ قرن بیست و یک!! عجبا! کرزی با هلیکوپتر بیگانه آمده، اما خودش چطور؟! رازی را که هر طفل کشور می دانست و بر کسی پوشیده نبود، اکنون او به این راز مهم دست یافته و می خواهد حسابش را با کرزی تصفیه کند و به زعم خود آبروی از دست رفته را به دست آرد، غافل از اینکه آب مدتها قبل از سر گذشته بود و او با هیچ نوع پرخاش و اعتراضی نمی تواند نام خود را از لست کارنامه های سیاه پاک کند و خود را جدا از دولتی بداند که چهار سال تمام برایش به فرق دویده است. 

 

شیرک شدن ضیا مسعود بعد از چهار سال، مردم را به یاد همان ضرب المثلی می اندازد که بعد از ... زدن چارزانو شیشتن. بوی گند و فساد او و یارانش عالم را فرا گرفته و اکنون هر چه خود را به زمین و زمان بکوبد، جلو آن را گرفته نمی تواند. این شگرد و حیله گری نمی تواند دیگر مردم را بفریبد. اکنون که حاکمیت پر از فساد کرزی در حال به سر رسیدن است و با به سر رسیدن آن ستارۀ اقبال او نیز افول خواهد کرد و دیگر کسی به او پشقلی ارزش قایل نخواهد شد، می خواهد خود را در سیاست افغانستان مطرح کند تا مگر خریداری بیابد، که حتماً پیدا خواهد کرد ولی به یقین قیمتش به این اندازه بلند نخواهد بود.