X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1390/04/27

 

اداره و مدیریت  

 

منابع چیست :

عبارت از سرمایه یک سازمان میباشد که انواع آن عبارت از منابع فزیکی ، منابع مالی ، منابع بشری و منابع غیر محسوس .

موثریت چیست ؟

انجام فعالیت های درست و صحیح میباشد که در آن کیفیت مطرح است .

هدف چیست ؟

عبارت از نتیجه مطلوب انجام موفق یک فعالیت است .

 Goal گول چیست؟

اهدافیکه در قید زمان نبوده و به رقم افاده نشود  گول  گفته میشود.

Target چیست؟

به اهداف قصیرالمدت گفته میشود .

   Objective    چیست ؟

 

اهدافیکه به ارقام افاده شده و محدود به زمان باشد گفته میشود .

مشخصات یک هدف مفید .

1 – مطابق به ضرورت باشد .

2 – قابل تطبیق باشد .

3 – قابل مشاهده باشد .

4 – قابل اندازه یا سنجش باشد .

آمر اعطا کیست ؟

به شخصی گفته میشود که صلاحیت منظوری و تعدیل قرار داد بخاطر تهیه اجناس را دارا باشد .

پیشنهاد چیست ؟

سندی است که برای تدارکات مطابق قانون و مقررات استفاده میشود .

فرمان چیست ؟

عبارت از یک سند تقنینی حکم عام است که مبنی بر اجرای یک موضوع برای یک مدت زمان محدود یا نا محدود میباشد .

مقرره چیست ؟

عبارت از یک سند تقنینی است که صلاحیت صدور آنرا یکی از قوای ثلاثه دولت دارا میباشد .

اسناد تقنینی چیست ؟

عبارت از قانون فرمان تقنینی، مقرره و لایحه میباشد .

استراتیژی چیست ؟

عبارت از پلان گذاری و استفاده از منابع به قسمیکه چانس موفقیت در بدست آوردن اهداف در آن بیشتر باشد .

لایحه چیست ؟

وضع یک سلسله معیار های وظیفوی که متکی به مقررات و قوانین باشد .

پلان گذاری چیست ؟

عبارت از تعین هدف و رسیدن به آن میباشد .

اصول پلان گذاری

1 – اهداف پلان گذاری .

2 – فعالیت های مورد نظر .

3 – منابع که در برآورده شدن اهداف بکار برده میشود .

بودیجه چیست ؟

عبارت از کیسه است که در آن عواید ریختانده شده و مصارف از آن برداشته شود به دو بخش  میباشد 1 عادی 2 انکشافی

شاخص  های صحی چیست ؟

عبارت از اندازه گیری های است که برای توضیح حالت صحی کمک نموده و هم برای تغیراتیکه در حالت صحی به مرور زمان به میان میآید استعمال میشود .

شاخص های صحی به سه منظور استفاده میشود .

1 – تحلیل وضعیت موجوده .

2 – مقایسه حالت صحی یک محل با محل دیگر .

3 – مقایسه حالت صحی موجوده با حالت صحی گذشته .

ایپیدیمو لوژی  چیست ؟

عبارت از مطالعه توزیع امراض و تکرر وقوع آن در بین مردم میباشد .

هدف اپیدیمو لوژی  چیست ؟

بدست آوردن ، تحلیل و تعبیر معلومات صحی میباشد .

مراحل اپیدیمو لوژی .

 1 - ایپیدیمو لوژی  تحلیلی

2 - ایپیدیمو لوژی  تشریحی .

3 - ایپیدیمو لوژی  تجربوی .

4 - ایپیدیمو لوژی ارزیابی .

وقوعات چیست ؟

عبارت از بوجود آمدن چند واقعه جدید در مدت معین میباشد .

Prevalence   چیست ؟

عبارت از تعداد مجموعی واقعات یک مرض در یک نقطه از زمان است .

ایپیدیمی چیست ؟

عبارت از پیدا شدن واقعات یک مرض بیشتر از تعدادیکه توقع میرود .

پرابلم چیست ؟

عبارت از یک مشکل یا مانعه بین حالت موجوده و هدف مطلوب آینده است .

قانون چیست ؟

عبارت از مجموع دساطیر و مقررات است که برای تنظیم اجتماع وضع شده است و در مقابل ضمانت اجرا میشود .

دفتر چیست ؟

عبارت از محلی است که در آن کارها روی اوراق انجام شده اسناد و مکاتب در آن نگهداری میشود .

اهداف مجموعه خدمات اساسی شفاخانه ها

1 – شناسائی و در یافت یک مجموعه معیاری خدمات شفاخانه در سطوح مختلف .

2 – تهیه یک رهنمود برای وزارت ، موسسات  تمویل کننده که چگونه برای شفاخانه ها کارمند ، لوازم ، مواد ضروری و ادویه تهیه میشود .

3 – بهبود بخشیدن یک سیستم رجعتی را که  BPHS به  EPHS پیوند دهند .

هماهنگی چبست ؟

عبارت از نظم بخشیدن به فعالیت های افراد ، گروه ها ، سازمانها و غیره برای رسیدن به هدف.

عوامل موثر روی هماهنگی .

1 – هدف

2 – آمر گروپ

3 – تعین مسئولیت

4 – تعین صلاحیت

5 – کنترول

6 – تعین وظایف

7 – توازن

فواید هماهنگی

اول . افزایش منابع .

دوم . جلوگیری از وقت زیاد .

سوم . رسیدن به هدف به صورت درست وسریع.

چهارم . انکشاف اقتصادی سیاسی .

مجموعه خدمات صحی اساسی از اجزای ذیل تشکیل شده است .

1 – صحت مادر و نوزاد .

2 – صحت طفل و معافیت .

 - A خدمات EPI

  - B منجمنت جامع امراض دوره طفولیت

3 – تغذیه عامه .

 A  - متمم کردن مایکرونتریت ها .

B  - تداوی سوی تغذی کلنیکی .

4 – امراض ساری . مثل کنترول توبرکلوز و ملاریا

5 – صحت روانی .

منجمنت مشکلات روانی در جامعه ، تداوی مریضان سراپا و داخل بستر در مراکز .

6 معیوبیت .

توسعه خدمات ارتوپیدی در شفاخانه و شامل نمودن فزیوتراپی در PHC  .

7 – تهیه ادویه اساسی .

8 انتقال خون .

عوامل تشویق کننده برای کارمند .

1 – تحسین و تمجید .

2 – ترقی و پیشرفت .

3 – گرفتن مسئولیت .

4- رشد شخصیت .

5 – موقعیت در کار .

6 – اهمیت کار.

 7 – معاش مناسب یا کافی .

 

عوامل نا رضایتی و مایوس کننده کارمند .

1 – شرایط خراب کار .

2 – بیکفایتی اداره .

3 – نظارت نادرست .

4 – روابط ضعیف بین پرسونل .

5 – شخصیت ضعیف آمر تیم .

6 – معاش ناکافی .

انظباط چیست ؟

عبارت از رعایت نظم اداره و تطبیق قوانین نافذ شده دولت .

تخلف چیست ؟

سرکشی از قوانین نافذ شده در موقع انجام وظیفه .

نظارت چیست ؟

عبارت از شیوه حاصل نمودن اطمینان از شایستگی ، مویت  و کفایت پرسونل از طریق مشاهده و مباحثه و توام با رهنمائی باشد .

اشکال نظارت .

نظارت به سه شکل میباشد .

1             - Autocritic

2        Anarchitic-         

3       ِ Democratic -    

پیامد های ریفورم جدید اداری .

1 – از بین بردن تشکیلات کهنه و غیر موثر .

2 – از بین بردن بیکاری های مخفی .

3 – انکشاف سیستم اداره عامه معاصر .

4 - توسعه انواع کاریابی جدید و شغل سازی   . 

5 – استخدام به شیوه رقابت آزاد به هدف مندی انکشاف ظرفیت ها .

6 – از بین بردن فساد اداری .

7 – ایجاد اداره بدون تبعیض .

انواع تقدیر نامه و صلاحیت دادن آن .

1 – درجه اول که از صلاحیت رئیس جمهور میباشد .

2 – درجه دوم که از صلاحیت معاونین رئیس جمهور میباشد .

3 – درجه سوم که از صلاحیت وزارت میباشد .

عوامل فساد اداری .

1 عدم موجودیت سیستم تعقیب قضائی .

2 – عدم موجودیت سیستم مکافات و مجازات .

3 – معاش کم .

4 – تقدیم روابط بر ضوابط در استخدام .

وظیفه پارلمان چیست ؟

تصویب بودیجه سالانه دولت قر ار داد های بین المللی و فراخواندن کابینه به شمول رئیس جمهور .

پروسیجر چیست ؟

عبارت از طی مراحل و یا قدم های یک کار از ابتدا تا انتها

اداره چیست ؟

عبارت از یک نظام اجتماعی و طرح روش های خاص میباشد که در آن یکتعداد از افراد جهت رسیدن به یک سلسله اهداف مشخص با هم همکاری و اشتغال دارند .

اساسات اداره .

اول -   تشکیل

دوم  -  حجم کار

سوم -   موثریت .

سیستم چیست ؟

عبارت از مجموعه ارگانها و دیپارتمنت های مختلف داخل یک سازمان میباشد که بخاطر رسید به اهداف مشخص از یک سلسله قواعد و مقررات مشخص و مشترک پیروی نموده و یکجا باهم فعالیت مینماید .

اصول اداره چیست ؟

هماهنگی وحدت ، اصول سلسله مراتب ، اصول وحدت مردمی ، اصول تخصص تعادل ، نظارت و انعطاف پذیری .

مدیر کیست ؟

در لغت به معنی اداره کننده و تنظیم کننده میباشد و در اصطلاح به شخصی اطلاق میشود که مسئولیت تنظیم نمودن عمل کرد تیم خود را دارا میباشد.

پروژه چیست ؟

عبارت از یک نوع فعالیت مشخص است که دارای یک آغاز و انجام معین میباشد طوریکه با تکمیل آن تشکیل آن از بین میرود .

پالیسی چیست ؟

عبارت از تعهد کاری است برای تطبیق پاره از امور در یک سازمان .

استخدام چیست ؟

عبارت از پر کردن و پر نگهداشتن پوست های خالی در تشکیل سازمان میباشد .

تشکیل چیست ؟

عبارت از تقسیم بندی وظایف ، تعین حدود صلاحیت و مسئولیت ، تعین روابط منطقی واحد ها و سلسله مراتب در یک اداره میباشد .

رهبری چیست ؟

عبارت از پروسه است که در آن سلوک و برخورد افراد طوری تحت تاثیر و نفوذ در آورده شود تا با اهداف سازمانی و گروپی ممد واقع شود.

جلسه بن در کدام سال روی چه منظور دایر گردید ؟

جلسه بن در 6 قوس 1380 آغاز و در 16 قوس 1380 ختم گردید که برای اداره موقت تحت سرپرستی حامدکرزی دایر گردیده بود.

تعریف خدمات ملکی

عبارت از یک تشکیل غیر نظامی و قضائی میباشد که در چوکات حکومت وظیفه مینماید و توسط مکتوب شماره 257 مورخ 2 ثور 1380 تشکیل گردیده بود .

وظایف کمیسیون اداری و خدمات ملکی

 طرح و نظارت از پالیسی شرایط مربوط به استخدام ، معاش ، حاضری ، تقاعد ، ترفی ، رخصتی و سایر امور مربوط به خدمات ملکی .

حاضری چیست ؟

سندی است که موجودیت کارمندان را در اوقات معین کار ثبت مینماید .   

 

تهیه کننده : داکتر فرزاد « فهیمی »